Alert: Get the Latest on Public Safety Power Shutoffs

Shutoff

Cảnh Báo An Toàn của SCE: Thông Báo Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Southern California Edison đã chủ động cắt điện trong khu vực của quý vị vì điều kiện thời tiết có cháy rừng. Chúng tôi sẽ gửi tin cập nhật cho quý vị khi điều kiện thay đổi. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 9 1 1, và báo cho S C E tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison