Alert: Get the Latest on Public Safety Power Shutoffs

Avoided

Cảnh Báo An Toàn của SCE: Đã Tránh Được Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Vì điều kiện thời tiết tốt hơn, khu vực của quý vị đã không còn được cân nhắc để Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng nữa. Sẽ không có việc chủ động cắt điện vào lúc này. Nếu xảy ra mất điện không phải diện P S P S, S C E sẽ cố gắng làm việc hết sức nhanh chóng để cấp điện lại cho quý vị. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911, và báo cho S C E tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison