Alert: Get the Latest on Public Safety Power Shutoffs

1 day ahead

Cảnh Báo An Toàn của SCE: Thông Báo 1-ngày Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Vì điều kiện thời tiết dự báo có cháy rừng, Southern California Edison tiếp tục khảo sát tiềm năng Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng cho các đường dây trong khu vực của quý vị. Các điều kiện này có thể dẫn tới việc SCE tắt điện của quý vị. SCE dự định rằng việc này có thể xảy ra trong vòng 24 giờ mặc dù có thể sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết thực tế. Chúng tôi khuyến khích quý vị chuẩn bị kế hoạch khi mất điện và bộ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp. SCE sẽ gửi tin cập nhật mỗi ngày cho đến khi điều kiện tốt hơn. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps.. Dây điện rơi xuống đất? Hãy tránh xa, gọi 911, và SCE tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison