Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Energy Storage & Distribution Deferral (ES&DD)

The Energy Storage and Distribution Deferral Request for Offers ("2016 ES&DD RFO") consists of two procurement options:

  • Option 1: Solicitation for Resource Adequacy from eligible Energy Storage Resources ("ESRs") is open to energy storage resource facilities as defined in CPUC Decision 13-10-040. The ESRs must electrically connect to one of four designated substations on SCE’s system.
  • Option 2: All-source solicitation for renewable energy, energy storage, capacity, load reduction, resource adequacy, ancillary services and/or renewable attributes from eligible Preferred Resources for purposes of distribution deferral. The projects must electrically connect to designated substations or a qualifying segment of designated circuits on SCE’s system.

For more information and to participate in the ES&DD RFO, please visit the RFO website located at https://sceesdd.accionpower.com.