Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

SCE Energy Auctions For Various Generating Facilities

Southern California Edison Company (“SCE”) seeks to sell the energy output from generating units contracted to SCE under a power purchase agreement. SCE invites qualified market participants to respond.

Information on specific Energy Auctions can be found below.

SCE Issues Energy Auction for Blythe Generating Facility

SCE Issues Energy Auction for CPV Sentinel Generating Facility

SCE Issues Energy Auction for El Segundo Generating Facility

SCE Issues Energy Auction For Walnut Creek Generating Facility