Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Thông Báo về Bảo Mật trên Mạng của Southern California Edison

Thông Báo về Bảo Mật

Thông Báo Bảo Mật của Southern California Edison Được Cập Nhật vào ngày 30 tháng Mười Hai, 2019.

Bảo vệ thông tin của quý vị là quan trọng đối với Southern California Edison (SCE) và chúng tôi muốn quý vị biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin mà chúng tôi nhận được khi trao đổi với quý vị, kể cả trên mạng hoặc trên máy điện thoại cầm tay của quý vị hoặc khi quý vị trao đổi với tư cách là khách hàng SCE qua Hạ Tầng Đo Lường Tiên Tiến của chúng tôi, trong đó bao gồm các hệ thống Edison SmartConnect™ và các hệ thống Đo Năng Lượng theo Thời Gian Thực của chúng tôi. Thông tin liên quan đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin của quý vị từ các hệ thống Edison SmartConnect™ và Đo Năng Lượng theo Thời Gian Thực có trong Thông Báo về Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng, và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của chúng tôi.

Quyền Tiếp Cận Thông Tin của Quý Vị

Quý vị có quyền yêu cầu Công Ty tiết lộ những thông tin nhất định với quý vị về việc chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị, trong 12 tháng qua, bằng cách nộp yêu cầu trên mạng hoặc bằng cách gọi điện cho chúng tôi theo số (800) 655-4555. Nếu quý vị đứng tên chủ hoặc là đệ tam nhân được ủy quyền trong nhiều trương mục khách hàng, quý vị phải nộp một yêu cầu thông tin cá nhân có thể xác minh riêng cho mỗi trương mục. Quý vị có thể nộp tối đa hai yêu cầu trong mỗi quãng thời gian 12 tháng.

Đọc Thông Báo Bảo Mật Trang Mạng để biết thêm thông tin liên quan đến các nhóm thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ.

Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi định nghĩa Thông Tin Cá Nhân là bất cứ thông tin riêng nào được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các thông tin khác có thể xác định, liên lạc hoặc để tìm một người, các nhóm người, hoặc doanh nghiệp.

Thông tin này bao gồm tên hoặc chữ ký tắt và họ, địa chỉ, số điện thoại nhà hoặc doanh nghiệp, số thẻ căn cước của chính phủ cấp, số trương mục ngân hàng, địa chỉ email, tên, mật khẩu người sử dụng, câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, dấu vân tay, hình ảnh võng mạc hoặc mống mắt, số trương mục của khách hàng hoặc dịch vụ hoặc thông tin cụ thể khác của quý vị khi là khách hàng của chúng tôi. Thông Tin Chi Tiết về Sử Dụng Năng Lượng (trong các khoảng thời gian dưới 60 phút) được thu thập qua Hạ Tầng Đo Lường Tiên Tiến của SCE, khi kết hợp với bất kỳ thông tin nào có thể xác định một cách hợp lý một người, gia đình, nơi cư trú của gia đình hoặc khách hàng không phải là cư dân cũng được xem là Thông Tin Cá Nhân.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có sẵn những biện pháp được soạn để bảo mật thông tin của quý vị khỏi bị mất do bất cẩn và bị truy cập, sử dụng và công bố trái phép. SCE tuân thủ luật về bảo mật và an toàn và các tiêu chuẩn an toàn thông tin được chấp nhận chung để duy trì biện pháp bảo vệ hợp lý đảm bảo an toàn, toàn vẹn và bảo mật Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đang có của quý vị.

Cam Kết của Chúng Tôi với Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị

Để đảm bảo an toàn Thông tin Cá nhân của quý vị, chúng tôi thường xuyên truyền đạt và huấn luyện những việc cần làm để bảo vệ an ninh và bảo mật thông tin cho các nhân viên SCE và thực hiện các biện pháp bảo vệ này trong SCE.

Các Thông Báo Bảo Mật Trước Đây và các Thông Báo Bảo Mật Khác

Các phiên bản trước của Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.

Hãy dành một chút thời gian để xem Thông Báo Bảo Mật Trang MạngThông Báo về Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng, và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng để hiểu SCE có thể thu thập thông tin gì khi sử dụng trang mạng của chúng tôi hoặc thông qua các hệ thống Edison SmartConnect™ và Đo Năng Lượng theo Thời Gian Thực của chúng tôi. Để tiện cho quý vị, sẵn có một bản Thông Báo Bảo Mật Tổng Hợp Chỉ Bằng Tiếng Anh.

Các Vấn Đề về Pháp Lý

Trang mạng này được kiểm soát và điều hành bởi chúng tôi từ Tiểu Bang California ở Hoa Kỳ và hoạt động của trang mạng này không bắt buộc chúng tôi phải tuân theo các bộ luật hoặc hệ thống pháp lý của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc lãnh thổ nào khác. Việc quý vị sử dụng trang mạng của chúng tôi cho thấy quý vị đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản trong Thông Báo này và thuế quan áp dụng được Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) chấp thuận.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại nào liên quan đến Thông Báo về Bảo Mật này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:

Southern California Edison
Attention: Chief Ethics & Compliance Officer
Post Office Box 800
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Cư Dân: (800) 655-4555
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788

Email: IGInformationGovernance@sce.com