Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Tax Forms

Form W-9 – Request for Taxpayer Identification Number and Certification

The signed W-9 forms for Southern California Edison Company are listed below. 

Please note the proper business address reflected with the Internal Revenue Service is 2244 Walnut Grove Avenue, PO Box 800, Rosemead, CA. However, as a courtesy for our customers, we are providing W-9 forms with the remit-to address reflected on your invoice. 

PO Box 800, Rosemead, CA

PO Box 300, Rosemead, CA

PO Box 600, Rosemead, CA

SCE 2244 Walnut Grove Avenue

If you have any questions regarding these forms, please contact the Tax Department at Tax Admin@sce.com.Thank you.