Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Tax Forms

Form W-9 – Request for Taxpayer Identification Number and Certification

The signed W-9 forms for Southern California Edison Company are listed below. 

Please note the proper business address reflected with the Internal Revenue Service is 2244 Walnut Grove Avenue, PO Box 800, Rosemead, CA. However, as a courtesy for our customers, we are providing W-9 forms with the remit-to address reflected on your invoice. 

PO Box 800, Rosemead, CA

PO Box 300, Rosemead, CA

PO Box 600, Rosemead, CA

SCE 2244 Walnut Grove Avenue

If you have any questions regarding these forms, please contact the Tax Department at Tax Admin@sce.com.Thank you.