Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Mga Alerto para sa ZIP Code tungkol sa PSPS

Tumanggap ng mga alertong PSPS batay sa ZIP code

Magpatala upang makatanggap ng mga alerto mula sa SCE tungkol sa mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS) para sa isang tiyak na ZIP code.

Bakit ako magpapatala para sa mga naturang alerto?

 

Ipababatid sa inyo ng mga alertong ito ang tungkol sa mga posibleng kaganapang PSPS para sa hiniling na ZIP code. Maaaring makatulong ang mga ito kung gusto ninyo na palaging may kabatiran patungkol sa isang ZIP Code bukod pa sa inyong pangunahing tirahan.

Halimbawa, maaaring magpalista kayo para sa ganitong uri ng alerto kung:

  • Ang inyong kasera o ang manager ng ari-arian ang may-ari ng account ng inyong serbisyo ng kuryente.
  • Mayroon kayong isang tagapag-alaga o caretaker para sa isang tao na nangangailangan ng kuryente para sa mga pangangailangang medikal, subalit hindi nyo maaabot ang impormasyon ukol sa kanilang account sa SCE.
  • Kayo o ang inyong organisasyon ay nagkakaloob ng kritikal na pangangalaga o mga serbisyong nakadepende sa kuryente.

Bagaman magpapadala kami ng notipikasyon sa buong apektadong ZIP Code, karaniwang ilang mga kustomer lamang sa loob ng naturang ZIP code ang makakaranas ng isang pagkawala ng kuryente dahil sa isang PSPS. Kung kayo ay isang kustomer ng SCE at gusto ninyong makatanggap ng mga notipikasyon para sa lahat ng pagkawala ng kuryente, kasama ang marami pang mga detalyadong alerto tungkol sa mga kaganapang PSPS, ilagay ang nasapanahong impormasyon tungkol sa notipikasyon na mas gusto ninyo sa inyong My Account.

 


 

 

Image of text message

Expose as Block
No

Magpatala Ngayon

Upang makapagpatala, i-text ang “ENROLL” sa [28954] sa inyong telepono. Tandaan po na may karaniwang bayad ang mensahe at data.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

 

Mga Detalye ng Pagpapatala

 

Kapag nagpatala kayo, kinukumpirma ninyo na naiintindihan ninyo ang at sumasang-ayon kayo sa mga sumusunod:

  • Awtorisado kayong ipatala ang numero ng telepono na ibinigay ninyo.
  • Masasapawan ng naturang kahilingan ang mga naunang kahilingang “huwag komontak”.
  • Kailangang magpatala kayo ulit kada anim na buwan at magpahintulot na makatanggap ng mga mensahe sa text ukol sa mga alertong PSPS.

Malapit nang magkaroon ng mga notipikasyon sa pamamagitan ng email at tawag sa telepono.

Tumanggap ng mga Notipikasyon tungkol sa Pagkawala ng Kuryente para sa Inyong Tirahan

Kung mayroon kayong account sa SCE, makakapagpalista kayo para sa mga notipikasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente na maaaring na maka-apekto nang tiyak sa inyong tirahan, sa halip na sa isang buong ZIP code. Kasama sa mga alertong ito ang mga pagkawala ng kuryente para sa pagmementina at para sa pagkukumpuni pati na ang mga kaganapang PSPS.

Mga Madalas Itanong