Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Request for Offers for the Preferred Resources Pilot (PRP RFO) 2

On September 24, 2015 Southern California Edison (“SCE”) launched its PRP RFO #2 to solicit up to 100 MW of electrical energy, capacity and renewable attributes from eligible resources:

  • Demand Response
  • Renewable Distributed Generation
  • Energy Storage
  • Renewable Distributed Generation paired with Energy Storage
  • Permanent Load Shifting

to supply SCE in accordance with the PRP RFO Instructions (PRP RFO website).

The PRP RFO 2 has concluded, but information such as RFO materials and the Bidders’ Conference presentation is still available on the PRP RFO 2website).