Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

March 2019 Rate Changes (Catalina Gas)

March 2019 Rate Changes (Catalina Gas)

Effective March 1, 2019, the rate components listed below changed as follows.

G-1 Rate: effective March 1, 2019

  Base Rates ($/Therm) Adjustmenber Rates (GCAC) ($/Therm) Energy Charge (Composite) ($/Therm)
Baseline Service 1.31612 2.36832 3.68610
Non-Baseline Service 1.75781 2.47955 4.23902
PUCRF - 0.00166 -
CARE Surcharge (Baseline Service) 0.06768 - -
CARE Surcharge (Non-Baseline Service) 0.06768 - -
Expose as Block
No