Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

January 2019 Rate Changes

January 2019 Rate Changes

Effective January 1, 2019, the rate components listed below changed as follows.

 • Transmission – for all rates
 • Distribution – for some Residential rates and for the Commercial “R” rates.
 • PPPC – for all rates
 • TOTCA – for all rates
 • CIA – for applicable Residential rates
 • SCE Gen – for some rates (RTP hourly rates did not change)
 • DWR Bond Charge – for all rates
 • DWR Energy Credit – for all rates
 • PCIA – for all rates
 • CARE Surcharge
 • CARE Discount % – for all TOU CARE rates
 • FERA Discount % – for all TOU FERA rates
 • State Tax factor – for all rates
 • Green Rate factors – for all applicable rates

California Alternate Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below:

Rate Component $/kWh Rate or Percentage Prior to January 1, 2019 $/kWh Rate or Percentage as of January 1, 2019
Domestic CARE Surcharge* 0.00508 0.00507
CARE Discount for Commercial Accounts 27.6% 27.7%

*The CARE Surcharge rate is shown in dollars/kWh. All non-CARE, non-Street Lighting customers pay this same amount on an equal dollars/kWh basis.

Family Electric Rate Assistance (FERA)

SCE’s current and revised FERA Discount Percentage are listed below:

Rate Component $/kWh Rate or Percentage Prior to January 1, 2019 $/kWh Rate or Percentage as of January 1, 2019
FERA Discount 12% 18%
Expose as Block
No