Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Ivanpah-Control Project

Project Overview

The Ivanpah-Control Project will enhance the safety of Southern California Edison’s (SCE’s) sub-transmission system, controlled by the California Independent System Operator (CAISO). The project is now in the initial planning phase. SCE anticipates filing a project application with the California Public Utilities Commission (CPUC) in 2019. If approved by the CPUC, the project is anticipated to begin construction by the end of 2021.

The project will follow CPUC safety standards and include remediation activities such as replacing existing structures with taller structures and increasing conductor (wire) ground clearances. Most of the construction will take place in the existing transmission line rights-of-way to minimize environmental impacts. The estimated project completion date is 2024.