Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

August 2018 Rate Changes

August 2018 Rate Changes

Effective Aug 27, 2018, the rate components listed below changed as follows.

  • Distribution – for D-CARE & D-FERA
  • PPPC – for all rates
  • CIA – for applicable Residential Rates
  • SCE Gen – for all rates (including the RTP Hourly factors)
  • PCIA – for all rates
  • CARE Surcharge
  • Care Discount % - for all TOU CARE rates
  • Dual Participation – for all applicable rates

The actual impact of these rate factor changes on the customers’ bill will vary based on energy usage.

California Alternative Rates for Energy (CARE)