Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

The Big Creek Watershed

null

Did You Know?

Big Creek provides habitat for wildlife, and recreational opportunities to thousands of visitors every year. Some interesting facts about Big Creek:

  • Big Creek was America's first large-scale integrated hydroelectric project.
  • Construction of the first powerhouse began in 1911.
  • Big Creek generates enough emission-free hydroelectricity to power 640,000 homes
Expose as Block
No

For More Information, Contact Us

Brian Thoburn
Government Relations Manager
Brian.Thoburn@sce.com 
(559) 685-3240