Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Benchmarking Dashboard

Benchmark Your Building

Register to Begin Benchmarking

To access your Benchmarking Dashboard, you must first create a benchmarking profile.

What is benchmarking?

Benchmarking is a no cost way to measure your building's energy performance and compare it to other buildings using ENERGY STAR® Portfolio Manager®.

MORE  

Benchmarking is a no cost way to measure your building's energy performance and compare it to other buildings using ENERGY STAR® Portfolio Manager®.

Portfolio Manager will score your building from 1 to 100, allowing you to track energy use and verify improvements for building managers, contractors and tenants.


portfolio

What Type of Data is Available?

Aggregated, whole building data is available to requesters as defined in California Assembly Bill 802. This legislation allows building owners (or authorized agents) to obtain the total energy usage data (across all tenants) for their building. If your building has fewer than 3 commercial units, all tenants will need to provide explicit authorization before the data can be released.

Looking for Disaggregated Data?

There are two methods to receive your tenant's disaggregated usage data and both methods require customer's authorization prior to receiving data:

1. Request the usage data through a Customer Information Service Request (CISR) form
2. Become a Green Button Connect My Data third party