Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Alberhill System Project

Open Alberhill System Project Map (PDF)

Improving Reliability in Western Riverside County

The Alberhill System Project will help meet growing demand for electricity in western Riverside County. It will also improve service reliability and operational flexibility by providing the ability to transfer load between substations.

A description of the nearby Valley- Ivyglen Project is located on SCE’s Valley- Ivyglen webpage.