Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Nộp Yêu Cầu Bồi Thường của Quý Vị

null

Chính Sách Yêu Cầu Bồi Thường PSPS

SCE hiểu rằng Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) có thể là một khó khăn đối với khách hàng, và chúng tôi tiếp tục làm việc để giảm thiểu tác động của các trường hợp cắt điện đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng gửi thông báo trước để khách hàng có thể chuẩn bị cho các trường hợp mất điện kéo dài, nhưng đôi khi điều kiện thời tiết thay đổi nhanh có nghĩa là không thể gửi thông báo trước. Chúng tôi biết rằng nhiều khách hàng chưa quen với những trường hợp mất điện và các PSPS này, do đó SCE sẽ trả cho các yêu cầu bồi thường hư hỏng (thực phẩm/thuốc men) hợp lệ cho các khách hàng cư dân và doanh nghiệp đã không nhận được thông báo trước ít nhất 12 giờ về PSPS. Để hợp lệ nhận khoản hoàn tiền này, khách hàng phải ghi danh nhận thông báo và bị mất điện hơn 8 giờ.

Liên Lạc với Chúng Tôi

English: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off