Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires.   Learn more here.  
If your income has recently changed, you may qualify for a reduced energy rate
If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.   Learn more here.  

Tổng Quan về Doanh Nghiệp của Quý Vị

Asian woman smiling and looking at her laptop

Quản Lý Doanh Nghiệp của Quý Vị bằng My Account

Kiểm soát chi phí năng lượng, kiểm tra dữ liệu sử dụng, và trả hóa đơn bằng công cụ phù hợp với doanh nghiệp của quý vị qua My Account.

null

Prepare for Wildfire Season

California’s wildfire season is now year-round and many, including Gov. Jerry Brown, are calling it the “new normal.” It’s a statewide issue that will require statewide solutions and the development of a new regulatory and legislative framework, and utilities, including Southern California Edison (SCE), are at the table as part of that ongoing solution.

Giải Pháp Năng Lượng cho Doanh Nghiệp

Man with tablet inside a warehouse checking inventory

Doanh Nghiệp của Quý Vị Có Chương Trình Giá Biểu Phù Hợp Không?

Sử dụng công cụ phân tích giá biểu của chúng tôi để so sánh chi phí và xác định chương trình giá biểu Time of Use tốt nhất cho doanh nghiệp quý vị. Đăng nhập vào My Account để bắt đầu.

Male and female on site at a power plant wearing white construction hats

Tư Vấn Năng Lượng Doanh Nghiệp

Muốn giảm chi phí hoạt động? Trả lời một số câu hỏi để nhận khuyến nghị và khuyến khích thích hợp để giảm hóa đơn năng lượng của quý vị.

Expose as Block
No

Được Trả Tiền để Nâng Cấp

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện với các Giải Pháp Nhanh và nhận tiền để cải thiện đèn, kiểm soát khí hậu, và các thiết bị khác.

Cảnh Báo Hóa Đơn Hàng Tháng

Tận dụng công cụ Hỗ Trợ Ngân Sách dễ sử dụng của chúng tôi để nhận cảnh báo khi mức sử dụng hàng tháng vượt quá mục tiêu chi dùng của quý vị.

Expose as Block
No

Công Cụ cho Doanh Nghiệp Quý Vị

Cập Nhật Thông Tin Liên Lạc của Quý Vị

Cập nhật thông tin liên lạc để chắc chắn nhận được thông tin mới nhất về mất điện, ưu đãi, và trương mục của quý vị.

Mở hoặc Tắt Dịch Vụ?

Nếu quý vị cần mở hoặc tắt dịch vị tại doanh nghiệp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-800-990-7788 và một đại diện sẽ giúp đỡ. Vui lòng chuẩn bị sẵn số Bằng Lái Xe/ID, Số An Sinh Xã Hội, và ID Thuế của quý vị.

Trả Hóa Đơn

Chúng tôi giúp việc trả hóa đơn của quý vị trên mạng nhanh chóng và dễ dàng. Hãy chọn cách quý vị muốn trả hóa đơn, sau đó đánh dấu đã làm xong vào danh sách việc cần làm của quý vị.

Cảnh Báo Ngày Đáp Ứng Nhu Cầu

Tải xuống ứng dụng của chúng tôi và quý vị là người đầu tiên biết khi nào là ngày Đáp Ứng Nhu Cầu trong khu vực của quý vị.

Expose as Block
No
null

Tìm Thông Tin Mất Điện?

Mục tiêu của chúng tôi là thông báo cho quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp điện không bị gián đoạn, phẩm chất tốt. Để xem tình trạng mất điện hiện tại, nhận cập nhật và tìm tài nguyên, xin vui lòng ghé vào Trung tâm Mất Điện.