Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

CA Industry Assistance Credit for Industrial Businesses

The CA Industry Assistance Credit is part of the State of California’s Cap-and-Trade Program, developed as a result of landmark legislation called the Global Warming Solutions Act of 2006 (AB 32). The program aims to address climate change by limiting the total amount of greenhouse gases (GHG) emitted by the largest sources.

Click the "Learn More" button to find out: 

  • What the credit is
  • Who qualifies for it
  • How to claim eligibility
  • How much to expect
  • When to expect it