Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Downs Substation Project

Open Downs Substation Project Map (PDF)

Powering Ridgecrest for the 21st Century

This project is designed to upgrade the electrical infrastructure serving the greater Ridgecrest area so that we can continue to provide safe, reliable power, especially during extreme weather conditions.