Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Speakers’ Bureau

Speakers' Bureau

Our speakers are here to help!

The Southern California Edison Speakers' Bureau is made up of employees who volunteer to educate our customers on a variety of topics related to electricity. We offer multilingual speakers who are available to present to service clubs, schools, businesses and faith-based organizations, as well as senior and consumer groups. The service is free to the public. Our members are available to speak on the following topics:

  • Electrical Safety
  • Energy Efficiency
  • Income-Qualified Programs
  • Careers

We have the information you're looking for!

Find the latest Information on these subjects:
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

How to Request a Speaker

To ensure ample time to secure a speaker, please submit your request at least 30 days prior to your event date. You’ll receive an automated confirmation once your request is received. It will then be reviewed, approved and posted for our speakers to volunteer. We will then reach out to you to confirm your event details. If a volunteer is not available or your request is denied, we will notify you.

Speaker’s Bureau Request Form