Pahina ng mga Mapagkukunan at Suporta ng Customer

""

Mga Mapagkukunan at Suporta upang Matulungan Kayo na Maging Handa para sa Anumang Emergency

Nagbibigay kami ng mga programa at mga pagbabawas sa bayarin [rebate] upang matulungan kayo na makapaghanda para sa mga emergency, tulad ng mga lindol, mga napakalalaking sunog o mga pagkawala ng kuryente, kabilang ang mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Siyasatin ang mga gamiti na ito, mga mapagkukunan at mga programa na nakikinabang sa mga pinakahuling teknolohiya at mga serbisyo.

Expose as Block
No
""

Kumonekta sa Mga Mahalagang Serbisyo sa Komunidad

Ang 2-1-1 ay libre, kumpidensyal na serbisyo na kumokonekta sa iyo sa mga programa ng tulong sa komunidad at mga referral para sa paghahanda sa emerhensiya, mga pantry ng pagkain/paghahatid ng pagkain, transportasyon, tulong sa publiko at marami pa, kung kailangan mo ng karagdagang tulong dahil sa isang kondisyong nililimitahan ang iyong kakayahan upang kumilos sa panahon ng isang kaganapan sa PSPS. Available ang 2-1-1 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa, tumawag sa 2-1-1, o i-text ang "PSPS" sa 211211.

Expose as Block
No

Mga Diskuwento sa Hotel para sa mga Customer na Nakakaranas ng Pinalawig na Brownout

Maaaring makakuha ng mga espesyal na rate sa mga kalahok na hotel ang mga customer na nakakaranas ng pinalawig na brownout. I-click ang link sa ibaba para makita ang listahan ng mga kalahok na hotel at i-book ang iyong pamamalagi.

Alamin Pa >

Nararapat ayon sa Kita na Malagyan ng Solar

Maaaring maging nararapat kayo para sa isang libreng sistemang solar sa inyong tahanan mula sa aming katuwang, ang GRID Alternatives. Alamin kung paanong makakatulong sa inyo ang programang Abot-kayang Solar para sa mga Tahanang may Isahang Pamilya (Single-family Affordable Solar Homes - SASH), isang programa ng state ng California para sa mga pamilyang may mababang kita o may nakatakdang kita.

Alamin ang higit pa

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Programang Panghliling Baterya para sa Pangangalagang Kailangang-kailangan

Kung nakatala kayo sa CARE o FERA, nakatira sa isang lugar na nasa mataas na panganib ng sunog, at umaasa sa kailangang-kailangang kagamitang medical na nagliligtas ng buhay, maaaring maging nararapat kayo para sa isang panglutas na nabibitbit na panghaliling baterya na libre para sa inyo.

Alamin ang higit pa tungkol sa programa

""

Maging handa para sa isang Nabibitbit Pangkuryente

Makakatulong ang isang portable power station na mag-supply ng kuryente sa maliliit na device at mga pambahay na appliance para sa limitadong panahon para tulungan kang maging mas matatag sa oras ng emergency. Simula Hulyo 1, 2021, kapag bumili ka ng mga kwalipikadong modelo at nakatira sa lugar na itinalaga bilang Tier 2 o Tier 3 zone na may mataas na panganib na magkasunog, makakatanggap ka ng $75 rebate. 

Alamin ang mga Nararapat na Baterya

Alamin ang higit pa tungkol sa SCE Marketplace

Tingnan ang Portable Power Station Educational Video

Expose as Block
No
""

Magkakuryente gamit ang Portable Generator

Makakatulong ang isang portable generator na mapatakbo ang malalaking pambahay na appliance at device tulad ng mga refrigerator, ilaw, mga pump ng tubig at pintuan ng garahe sa oras ng emergency. Simula Hulyo 1, 2021, kapag bumili ka ng kwalipikadong modelo, maaaring makatanggap ka ng $200 na rebate (o $500 na rebate para sa mga customer na kwalipikado ang kita o mga customer ng medical baseline) kung nakatira ka sa lugar na itinalaga bilang Tier 2 o Tier 3 zone na may mataas na panganib na magkasunog.

Maghanap ng mga karapat-dapat na generator

Alamin ang higit pa tungkol sa SCE Marketplace

Tingnan ang aming Portable Power Generator Educational Video

Expose as Block
No

Umaasa sa kagamitang medical?

Kung umaasa kayo sa isang kagamitang medical na pinapagana ng kuryente, magplano na magkaroon ng pagkukunan ng panghalili sa kuryente kung sakaling mawala ang kuryente. Maaaring maging nararapat kayo para sa programang Medical Baseline ng SCE. Alamin ang higit pa tungkol sa programa at kung paano magpapatala sa sce.com/medicalbaseline.

""

Makabawi ng Pera para sa Sariling Paglikha ng Kuryente

Nag-aalok ang aming Programang Insentibo para sa Sariling Paglikha ng Kuryente (Self Generation Incentive Program – SGIP) ng isang hanay ng mga ibabawas sa presyo at mga insentibo sa mga karapat-dapat na mga customer na pang-tirahan at pang-negosyo na gustong lumikha ng sarili nilang kuryente. Kung isang customer kayo na nakatira sa isang lugar na nasa mataas na panganib ng sunog, maaari din ninyong samantalahin ang mga insentibong naririto na para sa imbakang baterya.

Alamin ang Tungkol sa Sariling Paglikha para sa Negosyo >

Alamin ang Tungkol sa Sariling Paglikha para sa Tahanan >

Expose as Block
No

Mga Kalutasang Microgrid para sa mga Negosyo

I sang paraan ang mga microgrid upang makapagpatuloy ang mga negosyo sa pagtakbo kapag magkakaroon ng mga pagkawala ng kuryente kung mangyayari ang mga kaganapang PSPS. Isang local na grid [magkakakabit] ng kuryente ang microgrid na kayang kumabit o humiwalay mula sa mas malaking grid kung kakailanganin. Sa pakikipagtulungan ng isang tagapagtayo, makakakita kayo ng isang kalutasang microgrid para sa inyong mga pangangailangan.

Alamin ang higit pa >

SCE Micro-grid
Expose as Block
No

Humingi ng Personal na Tulong sa Panahon ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Pampublikong Kaligtasan

'''

Kung mayroong matitindi at posibleng mga mapapanganib na kondisyon ng panahon, maaaring kailanganin naminng manawagan ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Ang mga Sentrong Mapagkukunan ng Komunidad at ang mga Sasakyan ng mga Tauhan para sa Komunidad ay maaaring magamit ng mga customer sa apektadong mga lugar. Makakatulong ang mga mapagkukunang ito sa mga customer na makakuha ng mga napapanahong impormasyon tungkol sa pagkawala ng kuryente, magpatala para sa mga alerto, magsapanahon ng impormasyon kung paano sila maaabot at paganahin ang mga sarili nilang bitbit na aparato. Maaabot din ng mga customer ang tubig at simpleng miryenda, at saan mayroon, ng makagamit na mga banyo at Wi-Fi. Susundin ang ligtas na pag-aagwat sa tao.

Maghanap ng mga Pinagaganang Lugar Sa Panahon ng isang Kaganapang PSPS >

Alamin ang higit pa tungkol sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Still have questions? Try Ask SCE. 

Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.