Click here if you were impacted by the October wildfires

Public Safety Power Shutoffs (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko)

 

Para makita ang mapa ng Mga Lugar Na Naapektuhan Ng PSPS inirerekomenda namin na gamitin ang pinakabagong ulat ng Safari, Google Chrome, Firefox, o Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Tumanggap ng mga Babala Pang-PSPS: Ipasok ang inyong address o zip code.

Class name
Notop
Expose as Block
No

 

Public Safety Power Shutoff (PSPS) [pagputol ng kuryente para sa kaligtasan ng publiko] - maaapektohan ba ako?

Maaaring pinag-iisipan ang Public Safety Power Shutoffs sa mga bahagi ng aming teritoryo na sinisilbihan dahil sa mga kalagayan ng panahon na maaaring mataas ng panganib para sa mga wildfire [kumakalat na sunog]. Upang malaman kung maaapektohang kayo -- o maaaring hindi -- magsimula sa pamamagitan ng pagpasok ng inyong address sa ibaba.

Tingnan ang mga Naaapektohang Lugar

Magpasok ng address, county, zip code o lugar upang makita kung naaapektohan ito.

 

 Pagputol Ng Kuryente

 Pinag-iisipan para sa PSPS
 Mga Lugar na Mataas ang Panganib para sa Sunog
Expose as Block
No

Kung pinutol ang inyong kuryente, ibabalik namin ang kuryente sa pinakamadaling mapapayagan ng mga kalagayan ng panahon, at nasuri na ng mga tauhan ang mga kawad ng kuryente at napatibayan ng ligtas na upang ibalik ang kuryente. Para sa mga katayuan ng outage, paki mag sign-up [magpatala] upang tamanggap ng mga babala, o tumawag sa 800-655-4555‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Upang malaman ang higit pa tungkol sa PSPS, paki-scroll nang pababa sa pahinang ito para sa mga detalyeng impormasyon pang-abiso sa customer, papaanong mag-sign-up para sa mga update [pagsasapanahon], at paano maghanda.

HULING BALITA UKOL SA MGA PAG-ANGKIN NA MAY KAUGNAYAN SA PSPS: Babayaran ng SCE ang mga kwalipikadong pag-angkin para sa mga napanis o nawalang pagkain at gamot sa mga karapat-dapat na kustomer, May makukuhang karagdagang impormasyon sa SCE.com/claimsTL.

 


Naghahanap ng mga outage na hindi PSPS? Tingnan ang Standard Outage Map [kinaugaliang mapa ng blackout]


 

Expose as Block
No

Kasalukuyang Kalagayan ng PSPS

Putol ang kuryente

Sa 5ng million na mga customer ng SCE:
0  (0%)

Pinag-iisipang Power Shutoff

Sa 5ng million na mga customer ng SCE:
0 (0%)
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

While we update the list of impacted counties regularly, real-time data may be delayed or limited as field and weather conditions are dynamic and change constantly.

Additional Information

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Santa Barbara County

Goleta Valley Library
500 N. Fairview Avenue., Goleta
 • Monday, November 25
  11 am - 7 pm
Expose as Block
No

 

   

  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Add Horizontal line
  Off
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Class name
  hide
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No

  Inyo County

  KMART
  1200 N. Main Street, Bishop, CA
  • Monday, November 25
   8 am - 6 pm
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Add Horizontal line
  Off
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  Class name
  hide
  Expose as Block
  No
  Expose as Block
  No
  ""

  Powering Off for Wildfire Safety (Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog)

  Kung mayroong posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, maaaring kailanganin nating tmagsaalang-alang ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

  ""

  Powering Off for Wildfire Safety (Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog)

  Kung mayroong posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, maaaring kailanganin nating tmagsaalang-alang ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

  Expose as Block
  No
  Add Horizontal line
  Off

  Manatiling nakaaalam tungkol sa mga pangyayaring PSPS at iba pang pagkawalan ng kuryente

  Manatiling nakaaalam tungkol sa mga pangyayaring PSPS at iba pang pagkawalan ng kuryente. Pangasiwaan ang mga Pabalita >

  Walang SCE account? Maaari pa rin kayong tumanggap ng mga pabalita tungkol sa pangyayaring PSPS-lamang para sa mga tiyak ng (mga) ZIP code.

  Paano gumagana ang mga kaganapang PSPS?

  Kung sinasabi sa mga pagtataya ng panahon na lumalala ang mga kondisyon ng panahon, sisimulan naming tasahin ang mga posibleng epekto sa mga apektadong lugar. Susuriin namin ang mga datos ayon sa kasaysayan upang makatulong sa paghula kung malamang bang magkaroon ng isang napakalaking sunog, masusing susubaybayan ang mga alertong kaugnay ng kalagayan ng panahon mula sa National Weather Service (NWS), at maglalagay ng mga tutugon sa insidente kapag may alerto, kung kailangan. Pagtatatwa: Ang pabugso-bugso o biglaang pagsisimula ng mga kondisyon ay maaaring maka-apekto sa kakayahan namin na makapagbigay ng paunang pabatid sa mga kustomer.

  ""

  Unang Notipikasyon: 2 Araw Bago Mangyari

  Kung ang mga kondisyon ng panahon ay magbibigay-katuwiran sa isang posibleng PSPS, pasasabihan natin ang mga kustomer na maaaring maapektuhan.

  ""

  Pangalawang Notipikasyon: 1 Araw Bago Mangyari

  Kung magpupursige ang mga kondisyon ng panahon, muli naming pasasabihan ang mga apektadong kustomer.

  Expose as Block
  No
  Add Horizontal line
  Off
  ""

  Pangatlong Notipikasyon: Papatayin ang Kuryente o Power Shutoff

  Kung kukumpirmahin ng mga kondisyon ng panahon ang desisyon na putilin ang kuryente, magpapadala kami ng isang notipikasyon sa mga apektadong kustomer.

  ""

  Pang-apat na Notipikasyon: Kapag Binuksan na Ulit ang Kuryente

  Kapag bumalik na sa mas ligtas na kondisyon ang panahon, titiyakin ng mga tauhan namin sa field na ang kuryente ay maaari nang buksan nang ligtas. Magpapadala kami ng notipikasyon na magsasabi sa mga naapektuhang kustomer na binuksan na ulit ang kuryente.

  Expose as Block
  No
  Add Horizontal line
  Off

  Maaaring magkaroon ng iba pang mga notipikasyon ayon sa pangangailangan upang mapanatiling may kaalaman ang mga kustomer.

  Paano ako maghahanda para sa mga kaganapang PSPS?

  Simulan ang Pagpaplano Ngayon

  Alamin kung paano maghahanda ng isang kit ng mga pantustos kapag walang kuryente (outage supply kit), ihanda ang inyong tahanan para sa mga pagpapatay ng kuryente sa hinaharap, at manatiling ligtas kapag nawalan ng kuryente.

  Alamin ang mga Tip

  Kaligtasan Ng Reserbang Generator

  Kailangan ng karagdagang impormasyon?

  Para sa mga karagdagang tip at mapagkukunan kapag walang kuryente, bisitahin ang PrepareforPowerDown.com.

  Power Outage and Fire Recovery Resources

  Customer Service: 1-800-655-4555
  ESPAÑOL: 1-800-441-2233
  한국어: 1-800-628-3061
  中文: 1-800-843-8343
  TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
  Cambodian: 1-800-843-1309

  Expose as Block
  No
  Add Horizontal line
  Off

  Mga Bagay-bagay na Madalas Itanong