Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Help with Financial Challenges and Payments
To help with financial challenges due to COVID-19, we are temporarily suspending disconnections for customers unable to pay their bill. Some Authorized Payment Agencies may close or provide intermittent service. We will waive late payment charges if this affects your ability to make a timely payment. If you need help, visit sce.com/billhelp

Public Safety Power Shutoffs (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko)

 

Para makita ang mapa ng Mga Lugar Na Naapektuhan Ng PSPS inirerekomenda namin na gamitin ang pinakabagong ulat ng Safari, Google Chrome, Firefox, o Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.

Class name
Notop
Expose as Block
No

 

Public Safety Power Shutoff (PSPS) [pagputol ng kuryente para sa kaligtasan ng publiko] - maaapektohan ba ako?

Dahil sa bumuti na ang mga kondisyon ng sunog dahil sa panahon na hatid ng malawakang pag-ulan at pag-snow sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, nitong katapusan ng nakaraang taon, hindi pa tayo nagkaroon ng anumang mga kaganapang Pagpapapatay ng Kuryente para sa Pampublikong Kaligtasan mula noong maagang bahagi ng Nobyembre. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa mga palagiang pinakahuling balita.

Tingnan ang mga Naaapektohang Lugar

Magpasok ng address, county, zip code o lugar upang makita kung naaapektohan ito.

 

 Pagputol Ng Kuryente

 Pinag-iisipan para sa PSPS
 Mga Lugar na Mataas ang Panganib para sa Sunog

Community Crew Vehicles

Community Resource Centers

 
Expose as Block
No

Kung pinutol ang inyong kuryente, ibabalik namin ang kuryente sa pinakamadaling mapapayagan ng mga kalagayan ng panahon, at nasuri na ng mga tauhan ang mga kawad ng kuryente at napatibayan ng ligtas na upang ibalik ang kuryente. Para sa mga katayuan ng outage, paki mag sign-up [magpatala] upang tamanggap ng mga babala, o tumawag sa 800-655-4555‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Upang malaman ang higit pa tungkol sa PSPS, paki-scroll nang pababa sa pahinang ito para sa mga detalyeng impormasyon pang-abiso sa customer, papaanong mag-sign-up para sa mga update [pagsasapanahon], at paano maghanda.

Sa panahon ng isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko, maaaring may ilang mga kustomer na nasa loob ng mga binigyang-diing hangganan na hindi naapektuhan.

HULING BALITA UKOL SA MGA PAG-ANGKIN NA MAY KAUGNAYAN SA PSPS: Babayaran ng SCE ang mga kwalipikadong pag-angkin para sa mga napanis o nawalang pagkain at gamot sa mga karapat-dapat na kustomer, May makukuhang karagdagang impormasyon sa SCE.com/claimsTL.

 


Naghahanap ng mga outage na hindi PSPS? Tingnan ang Standard Outage Map [kinaugaliang mapa ng blackout]


 

Expose as Block
No

Kasalukuyang Kalagayan ng PSPS

Putol ang kuryente

Sa 5ng million na mga customer ng SCE:
0 (0 %)

 

Pinag-iisipang Power Shutoff

Sa 5ng million na mga customer ng SCE:
0 (0 %)

 

 

Habang aming ina-update ang listahan ng mga naapektohang county nang palagian, maaaring maatraso o matakdaan ang data na real-time [ngayon din] dahil mabilis at laging nagbabago ang mga kalagayan sa parang at ng panahon.

 

Mga Mapagkukunan ng Kustomer sa Panahon ng isang PSPS

CCV

Mga Community Crew Vehicle [sasakyang ng mga tauhan pankomunidad]

When a Public Safety Power Shutoff is called, Community Crew Vehicle(s) will be available for customers in the affected areas. These vehicles are equipped with backup power so customers can charge their personal mobile devicies and continue to receive updates about the outage. Agents are also on-site to help customers update their account information and get assistance with questions. Snacks and water are also provided.

Mayroong kasangkapan ang mga Community Crew Vehicle na backup power [panghaliling kuryente] upang maka-charge ang mga customer ng kanilang mga sariling mobile device at magpatuloy na makatanggap ng mga bagong impormasyon tunkol sa blackout. Nasa lugar din ang mga ahente upang tulungan ang mga customer na i-update ang kanilang impormasyon ukol sa kanilang account at matulungan tungkol sa kanilang mga tanong. Mayroon din mga meryenda at tubig. Tingnan sa sumusunod at (mga) lugar at oras:

 
 
 
 

 

CRC

Community Resource Centers

Community Resource Center(s) will be available for customers in affected areas when a Public Safety Power Shutoff is called. These centers will allow customers to power up their personal mobile devices and, where available, to have access to Wi-Fi. Customers will also have access to water and light snacks, a sitting area, restrooms, and updated information on the proactive power shutoff.

Papayagan ng (mga)Community Resource Center [lunduyan ng gamit-yaman pangkomunidad] ang mga customer na patakbuhin ang kanilang mga sariling mobile device at, kung saan mayroon, gamitin ang Wi-Fi. Nagbibigay din sa ng mga customer ng tubig at mirindal, banyo, at bagong impormasyon tungkol sa Public Safety Power Shutoff. Ang mga kustomer ay makaaabot din ng tubig at simpleng miryenda, isang lugar na may mauupuan, mga palikuran, at napapanahong impormasyon tungkol sa pagpapatay ng kuryente bilang masigasig na pagtugon. Tingnan sa sumusunod at (mga) lugar at oras:

 
 
 
 

 

Salamat!

Gusto naming pasalamatan ang lahat ng aming customer na naaapektohan ng mga Public Safety Power Shutoff. Nauunawaan namin na nakagugulo ang mga - pagputol ng kuryente sa aming mga customer at komunidad at hindi namin minamaliit ang pagpasya nang ganito. Gusto rin naming pasalamatan ang mga kinakasamang ahensya at mga pinunong local na tumutulong sa kumpanya na magbagi ng mga pabalita pangkaligtasan sa lahat, at tumulong sa pagtutugma ng aming pamamalakad sa parang.

""

Powering Off for Wildfire Safety (Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog)

Kung mayroong posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, maaaring kailanganin nating tmagsaalang-alang ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

""

Powering Off for Wildfire Safety (Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog)

Kung mayroong posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, maaaring kailanganin nating tmagsaalang-alang ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Paano gumagana ang mga kaganapang PSPS?

Kung sinasabi sa mga pagtataya ng panahon na lumalala ang mga kondisyon ng panahon, sisimulan naming tasahin ang mga posibleng epekto sa mga apektadong lugar. Susuriin namin ang mga datos ayon sa kasaysayan upang makatulong sa paghula kung malamang bang magkaroon ng isang napakalaking sunog, masusing susubaybayan ang mga alertong kaugnay ng kalagayan ng panahon mula sa National Weather Service (NWS), at maglalagay ng mga tutugon sa insidente kapag may alerto, kung kailangan. Pagtatatwa: Ang pabugso-bugso o biglaang pagsisimula ng mga kondisyon ay maaaring maka-apekto sa kakayahan namin na makapagbigay ng paunang pabatid sa mga kustomer.

Basahin ang aming polyeto ukol sa Mga Salik na ginagamit ng PSPS upang Makapagdesisyon para sa karagdagang kaalaman.

""

Unang Notipikasyon: 2 Araw Bago Mangyari

Kung ang mga kondisyon ng panahon ay magbibigay-katuwiran sa isang posibleng PSPS, pasasabihan natin ang mga kustomer na maaaring maapektuhan.

""

Pangalawang Notipikasyon: 1 Araw Bago Mangyari

Kung magpupursige ang mga kondisyon ng panahon, muli naming pasasabihan ang mga apektadong kustomer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Pangatlong Notipikasyon: Papatayin ang Kuryente o Power Shutoff

Kung kukumpirmahin ng mga kondisyon ng panahon ang desisyon na putilin ang kuryente, magpapadala kami ng isang notipikasyon sa mga apektadong kustomer.

""

Pang-apat na Notipikasyon: Kapag Binuksan na Ulit ang Kuryente

Kapag bumalik na sa mas ligtas na kondisyon ang panahon, titiyakin ng mga tauhan namin sa field na ang kuryente ay maaari nang buksan nang ligtas. Magpapadala kami ng notipikasyon na magsasabi sa mga naapektuhang kustomer na binuksan na ulit ang kuryente.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Maaaring magkaroon ng iba pang mga notipikasyon ayon sa pangangailangan upang mapanatiling may kaalaman ang mga kustomer.

Paano ako maghahanda para sa mga kaganapang PSPS?

Kailangan ng karagdagang impormasyon?

Para sa mga karagdagang tip at mapagkukunan kapag walang kuryente, bisitahin ang PrepareforPowerDown.com.

Power Outage and Fire Recovery Resources

Customer Service: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Bagay-bagay na Madalas Itanong