Mga Kasalukuyang Pagkawala ng Kuryente

Tingnan ang Mga Kasalukuyang Pagkawala ng Kuryente

Pumili ng isang icon sa mapa upang alamin ang higit pa tungkol sa pagkawala ng kuryente at tintatantiya naming oras na ibabalik ang kuryente. Need a place to stay? Click HERE to find hotel discounts (at participating hotels) for customers experiencing an extended outage.

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Class name
sce-outage-map-width
Expose as Block
No

Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko [Public Safety Power Shutoff] (PSPS)

Tingnan ang isang mapa ng mga lugar kung saan may kasalukuyan at maaaring PSPS, dagdag pa sa mga lugar kung saan may mataas na panganib ng sunog. May makikita rin kayong numero ng mga apektadong customer ng SCE ayon sa county.

Kalagayan ng mga Umiikot ng Pagkawala ng Kuryente ng CAISO

Bisitahin ang pahina ukol sa kalagayan ng Umiikot ng Pagkawala ng Kuryente ng CAISO upang malaman kung wala kayong kuryente dahil sa isang Umiikot ng Pagkawala ng Kuryente ng CAISO.

Pag-uuna ng Pinakamahalagang Gawain at Tinutulungan ang mga Kawani ng Aming Crew [tauhan]na Manatiling Ligtas sa panahon ng COVID-19

Upang alalayan ang aming mga customer at mapigilan ang mas malawakang mga pagkawala ng kuryente na mangyayari pa sa hinaharap, ipinagpapaliban namin ang mga mas hindi gaanong nagmamadaling pagpapahusay at ang ginagawa lamang ay ang pinakamahalagang gawain upang maharap ang emergency at ang mga usaping may kinalaman sa kaligtasan ng publiko. Nagtatrabaho ang aming mga pangkat upang mabawasan ang epekto ng trabahong ito hangga’t maaari. Inyong alamin ang higit pa tungkol sa kung paano naming tinutukoy ang itong mga kailangang-kailangang pagkawalang ng kuryente sa aming Pahina ukol sa Pagtugon sa COVID-19.

Dahil sa uri ng trabaho, kung minsan, hindi makapagpanatili ng paghihiwalay ng tao ang mga kawani ng aming crew habang nagsasagawa ng mga pagkukumpuni, kaya sama-samang nagtatrabaho bilang isang pod [pangkat] upang mabawasan ang pagkalantad sa iba pang mga manggagawa. Kung may makikita kayong mga kawani ng aming tauhan sa inyong kapitbahayan, huwag pong lumapit sa kanila at manatiling malayo sa kanila nang hindi na mas malapit sa 6 na talampakan para sa kaligtasan. Kung ang mga kawani ng aming crew ay kailangang makipag-usap sa inyo, tatawag sila o kakatok sa inyong pintuan. Tinitiyak po namin sa inyo na nananatiling pinaka-una sa amin ang kaligtasan ng aming mga manggagawa, ng aming mga customer at ng publiko.

Napadalhan ba kayo ng pabatid tungkol sa mga napakatinding kalagayan ng panahon?

Batay sa ilang mga salik, kabilang ang mga hinuhulaang napakatinding kalagayan ng panahon, maaaring magpatawag kami ng isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (PSPS) at inuna na ang pagpapatay ng kuryente sa inyong lugar upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog.

Tingnan ang Kalagayan ng Pagkawala ng Kuryente Pampagsusustento

Kung makakatanggap kayo ng isang patalastas tungkol sa isang pagkawala ng kuryente sa inyong lugar, ipasok sa ibaba ang inyong Numero Pampagkawala ng Kuryente (Outage Number). Makikita ninyo ito sa inyong patalastas.

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Pagtatat’wa: Mangyaring tandaan na sa mga katayuang pagkawala ng kuryente, maaaring palagiang nagbabago ang mga pangyayari pati na ang mga datos. Kung gayun, ang mga datos na ibinibigay dito ay maaaring hindi nakakapagpakita nang ganap na mga kalagayang nangyayari sa sandaling iyon. Ibinibigay ang mga datos kaugnay sa pagkawala ng kuryente nang walang anumang pangako o katibayan na anumang uri, inihayag o ipinalagay, kabilang ang kawastuhan nito.