My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ

 

To view the PSPS Impacted Areas map we recommend using the latest version of Safari, Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ।

Expose as Block
No

 

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ - ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ?

 

ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 

 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇਖੋ

 

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ (ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ) ਹੋਟਲ ਛੂਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਤਾ, ਦੇਸ਼, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

  ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ
 ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ


 ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
 ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਨੋਟ: ਸਰਕਟ, ਜੋ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਹਨ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

 
Expose as Block
No

*ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਧਰਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ,ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 


ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ?  ਮਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ


 

Expose as Block
No

ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਸਥਿਤੀ

ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ

ਐੱਸਸੀਈ ਦੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ:
0 (< 1%)

 

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ

ਐੱਸਸੀਈ ਦੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ:
0 (0%)

 

 

ਨੋਟ:
1)ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

2)ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅੰਤਮ ਗਿਣਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਸਰੋਤ

ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ. ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਰੂ ਦੇ ਵਾਹਨ (SCE Community Crew Vehicles) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ (Public Safety Power Shutoffs) ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ PSPS ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ, ਪਾਣੀ, ਛੋਟੇ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ PSPS ਕੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SCE ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ COVID-19 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

 

CCV

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਹਨ

 

 
 
 

 

CRC

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

 

 
 
 
 

 

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਿੱਡ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

""

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

 • 4-7 ਦਿਨ ਅੱਗੇ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • 3 ਦਿਨ ਅੱਗੇ: ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।
 • 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ: ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ: ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਪਡੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।
 • 1-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
   
SCE Maintenance Crew

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ

 • ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ: ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 • ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ: ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 • ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਉਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ:  1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਗਾਲੋਗ, ਅਰਬੀ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਰੂਸੀ, ਅਰਮੀਨੀਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1-800-655-4555 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ