ਗਾਹਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

""

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਚਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਛੂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Expose as Block
No
""

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

2-1-1 ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ, ਭੋਜਨ ਪੈਂਟਰੀਆਂ/ਭੋਜਣ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ PSPS ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2-1-1 ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ “PSPS” ਨੂੰ 211211 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ।

Expose as Block
No

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਛੂਟਾਂ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ >

ਆਮਦਨ-ਯੋਗ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਜੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ- ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਫੈਮਿਲੀ ਐਫੋਰਟੇਬਲ ਸੋਲਰ ਹੋਮਸ (ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਚ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਐੱਫਆਰਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅਪ ਬੈਟਰੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

""

ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੀਅਰ 2 ਜਾਂ ਟੀਅਰ 3 ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $75 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਯੋਗ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖੋਜੋ

ਐੱਸਸੀਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

Expose as Block
No
""

ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ

ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ, ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਅਰ 2 ਜਾਂ ਟੀਅਰ 3 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $200 ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ $500 ਦੀ ਰਿਬੇਟ)।

ਯੋਗ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਭੋ

ਐੱਸਸੀਈ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

Expose as Block
No

ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐੱਸਸੀਈ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ sce.com/medicalbaseline 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।

""

ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਓ

ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਆਈ.ਪੀ)ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਿਜਨਸ ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ >

ਹੋਮ ਸੈਲਫ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ >

Expose as Block
No

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਹੱਲ

ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਿਡ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ >

SCE Micro-grid
Expose as Block
No

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇੇ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

'''

ਜਦੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ >

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Still have questions? Try Ask SCE. 

Get Outage Alerts
 

Sign up or update your contact information to get emails or texts about outages near you, including PSPS.