ដំណឹងព្រមានអំពីការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ

ទទួលបានដំណឹងព្រមានរបស់ PSPS

មានវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចទទួលបានដំណឹងព្រមានអំពីការឈប់ដំណើរការរបស់ PSPS។ ខាងក្រោមនេះជាជម្រើសមួយចំនួនដើម្បីចុះឈ្មោះទទួលដំណឹងព្រមានរបស់ PSPS រួមទាំងការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានឬលេខកូដតំបន់របស់អ្នក៖

SCE ដំណឹងដាស់តឿនដល់អតិថិជន (ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកកាន់គណនី SCE)

តើអ្នកមានគណនី SCE ឬទេ? អ្នកអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ការដាច់ភ្លើងនិងដំណឹងដាស់តឿនអំពី PSPS សម្រាប់ទីតាំងអាសយដ្ឋានជាក់លាក់របស់អ្នកដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងចំណូលចិត្តអំពីដំណឹងដាស់តឿននៅក្នុង គណនីរបស់ខ្ញុំ។ ជ្រើសរើសទទួលដំណឹងដាស់តឿនរបស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល សារជាអក្សរឬតាមការហៅទូរសព្ទ។ អ្នកអាចបន្ថែមសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តភក្តិបន្ថែម ឱ្យទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីគណនី រួមទាំងដំណឹងដាស់តឿនអំពីការដាច់ភ្លើងសម្រាប់ទីតាំងអាសយដ្ឋានជាក់លាក់របស់អ្នក។

 

ដំណឹងដាស់តឿនតាមលេខកូដតំបន់

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី SCE ទេនោះ អ្នកអាចប្រើលេខកូដតំបន់ដើម្បីទទួលបានដំណឹងដាស់តឿនពី PSPS តាមរយៈអ៊ីមែល សារជាអក្សរ ឬការហៅតាមទូរសព្ទ។ ដំណឹងដាស់តឿនទាំងនេះមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតាំងដែលអ្នកមិនមែនជាអតិថិជន។ សូមកត់សម្គាល់ថា អ្នកនឹងទទួលបានជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់លេខកូដតំបន់ដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ។ ថ្លៃសារនិងទិន្នន័យតាមធម្មតានឹងមាន។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

 
ដំណឹងព្រមានជាសារ
 
ដើម្បីចុះឈ្មោះ
ទទួលសារដំណឹងតាមលេខកូដតំបន់ ចូរផ្ញើសារ "ENROLL"
 28954
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
ដំណឹងព្រមានជាសំឡេង
 
ដើម្បីចុះ ឈ្មោះទទួលសារដំណឹងតាមលេខកូដតំបន់ ចូរទូរសព្ទទៅលេខ 1-855-549-3800
 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
ដំណឹងព្រមានតាមអ៊ីមែ៉ល
 
 ដើម្បីចុះឈ្មោះ ទទួលសារដំណឹងដាស់តឿនតាមអ៊ីមែលតាមលេខកូដតំបន់ សូមចុចនៅទីនេះ។
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off


 

ការជួនដំណឹងព្រមានពីតំបន់ជិតខាង


អ្នកក៏អាចជាវសេវាកម្ម តំបន់ជិតខាងនិងទទួលបានដំណឹងព្រមានពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពី PSPS ។

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឺកញាប់