ដំណឹងព្រមានអំពីការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ

ទទួលបានដំណឹងព្រមានរបស់ PSPS

មានវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចទទួលបានដំណឹងព្រមានអំពីការឈប់ដំណើរការរបស់ PSPS។ ខាងក្រោមនេះជាជម្រើសមួយចំនួនដើម្បីចុះឈ្មោះទទួលដំណឹងព្រមានរបស់ PSPS រួមទាំងការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានឬលេខកូដតំបន់របស់អ្នក៖

SCE ដំណឹងដាស់តឿនដល់អតិថិជន (ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នកកាន់គណនី SCE)

តើអ្នកមានគណនី SCE ឬទេ? អ្នកអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់ការដាច់ភ្លើងនិងដំណឹងដាស់តឿនអំពី PSPS សម្រាប់ទីតាំងអាសយដ្ឋានជាក់លាក់របស់អ្នកដោយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងចំណូលចិត្តអំពីដំណឹងដាស់តឿននៅក្នុង គណនីរបស់ខ្ញុំ។ ជ្រើសរើសទទួលដំណឹងដាស់តឿនរបស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល សារជាអក្សរឬតាមការហៅទូរសព្ទ។ អ្នកអាចបន្ថែមសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តភក្តិបន្ថែម ឱ្យទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីគណនី រួមទាំងដំណឹងដាស់តឿនអំពីការដាច់ភ្លើងសម្រាប់ទីតាំងអាសយដ្ឋានជាក់លាក់របស់អ្នក។

 

ការជូនដំណឹងអំពីអាសយដ្ឋានរបស់ PSPS (ណែនាំសម្រាប់ម្ចាស់គណនីដែលមិនមែនជា SCE)

ការជូនដំណឹងទាំងនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជួលពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន ដែលមិនបានរក្សាទុកគណនីសេវាកម្ម SCE ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ សម្រាប់អ្នកមើលថែ សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរញឹកញាប់ និងសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មនានា។ ដើម្បីចុះឈ្មោះទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីអាសយដ្ឋាន PSPS តាមការហៅទូរសព្ទដោយសំឡេង និង/ឬសារជាអក្សរ សូមចុច ទីនេះ។ សូមចំណាំថា ថ្លៃផ្ញើសារ និងទិន្នន័យស្តង់ដារនឹងត្រូវអនុវត្ត។

ការជួនដំណឹងព្រមានពីតំបន់ជិតខាង

អ្នកក៏អាចជាវសេវាកម្ម តំបន់ជិតខាងនិងទទួលបានដំណឹងព្រមានពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពី PSPS ។

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឺកញាប់