ព្រឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាពសហគមន៍

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីការប្រជុំសុវត្ថិភាពសហគមន៍

នៅពេលដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាបន្តជួបប្រទះរដូវភ្លើងឆេះព្រៃពេញមួយឆ្នាំ យើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាសហគមន៍ទទួលបានដំណឹងនិងរៀបចំខ្លួននៅពេលយើងអនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើង។ ចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការប្រជុំផ្សាយផ្ទាល់តាមអ៊ិនធឺណិតមួយដែលអ្នកអាចដឹងពីអ្នកជំនាញត្រៀមបង្ការអាសន្នបន្ទាន់ សួរសំណួរនានា និង ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា។

ការប្រជុំទាំងនេះផ្តល់ជូនសហគមន៍នូវព័ត៌មានអំពីពិធីសារការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់យើង។ អ្នកនឹងដឹងពីវិធីរៀបចំសម្រាប់ភាពអាសន្ន និងទទួលបាននូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីនិងសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។

កំពុងនឹងមកដល់

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានលំអិត

មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងនៅពេលនេះទេ  
Expose as Block
No

ចូលរួមក្នុងការប្រជុំពិភាក្សាអំពីអគ្គីសនី ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា រួមមានផែនការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ SCE និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ។

កំពុងនឹងមកដល់

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានលំអិត

ថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020
 ម៉ោង 2:00 រសៀល - 3:00 រសៀល
លំនៅដ្ឋាន RSVP ទីនេះ > 
ថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020
 10:00 ព្រឹក - 11:00 ព្រឹក
ពាណិជ្ជកម្ម RSVP ទីនេះ > 
ថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020
 ម៉ោង 6:30 ល្ងាច - 7:30 យប់
លំនៅដ្ឋាន RSVP ទីនេះ > 
ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020
 ម៉ោង 2:00 រសៀល - 3:00 រសៀល
លំនៅដ្ឋាន RSVP ទីនេះ > 

អតីតកាល

ថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020
 10:00 ព្រឹក - 11:00 ព្រឹក
ពាណិជ្ជកម្ម បទបង្ហាញ
ថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2020
 ម៉ោង 6:30 ល្ងាច - 7:30 យប់
លំនៅដ្ឋាន  
ថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2020
 10:00 ព្រឹក - 11:00 ព្រឹក
ពាណិជ្ជកម្ម បទបង្ហាញ
ថ្ងៃទី 19 ខែសីហាឆ្នាំ 2020
 10:00 ព្រឹក - 11:00 ព្រឹក
ពាណិជ្ជកម្ម បទបង្ហាញ
Expose as Block
No

យើងធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពាសពេញទឹកដីរបស់យើង ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពអាសន្នបន្ទាន់។

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានលំអិត

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវប្រកាស

 

 

មិនទាន់មានព្រឹត្តិការណ៍នៃភាពជាដៃគូរត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេ។ សូមពិនិត្យឡើងវិញឆាប់ៗសម្រាប់កាលវិភាគដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

Expose as Block
No

ការប្រជុំកន្លងមក

ឧបករណ៍ជំនួយការផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការតាមសហគមន៍ (CBO)

""

អង្គការតាមសហគមន៍ (CBOs) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសហគមន៍ឱ្យទទួលបានព័ត៌មាននិងត្រៀមសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ។ ឧបករណ៍ជំនួយផ្តល់សម្ភារៈដើម្បីជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីរបស់អតិថិជន SCE និងធនធានសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃនិង PSPS ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំខាន់៖ ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីជួយការពារភ្លើងឆេះព្រៃ

សូមអានលិខិតរបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនអំពីវិធីត្រៀមសម្រាប់ភាពអាសន្ននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នករួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ការបិទថាមពលអគ្គីសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឺកញាប់

តំណភ្ជាប់អនឡាញដែលទាក់ទង