ព្រឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាពសហគមន៍

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីការប្រជុំសុវត្ថិភាពសហគមន៍

នៅពេលដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាបន្តជួបប្រទះរដូវភ្លើងឆេះព្រៃពេញមួយឆ្នាំ យើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាសហគមន៍ទទួលបានដំណឹងនិងរៀបចំខ្លួននៅពេលយើងអនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើង។ ចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការប្រជុំផ្សាយផ្ទាល់តាមអ៊ិនធឺណិតមួយដែលអ្នកអាចដឹងពីអ្នកជំនាញត្រៀមបង្ការអាសន្នបន្ទាន់ សួរសំណួរនានា និង ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា។

ការប្រជុំទាំងនេះផ្តល់ជូនសហគមន៍នូវព័ត៌មានអំពីពិធីសារការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់យើង។ អ្នកនឹងដឹងពីវិធីរៀបចំសម្រាប់ភាពអាសន្ន និងទទួលបាននូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីនិងសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។

កំពុងនឹងមកដល់

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានលំអិត

ការប្រជុំបន្ថែមនាពេលអនាគតនឹងត្រូវកំណត់នៅពេលក្រោយទៀត។
ពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទពេលក្រោយទៀត។
   

 

*While these meetings are open to anyone to attend, we will be sharing community-specific information. 
 

Expose as Block
No

ចូលរួមការប្រជុំ PowerTalk ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា រួមមានផែនការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ SCE និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ។

កំពុងនឹងមកដល់

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

RSVP ទីនេះ

4/14/21
10:00 AM - 11:30 AM

PowerTalks សម្រាប់អតិថិជនអាជីវកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្ម

ការចុះឈ្មោះ PowerTalk សម្រាប់អាជីវកម្ម

4/28/21
10:00 AM - 11:30 AM

5/12/21
10:00 AM - 11:30 AM

5/26/21
10:00 AM - 11:30 AM

6/9/21
10:00 AM - 11:30 AM

6/23/21
10:00 AM - 11:30 AM

ពិនិត្យមើលពេលក្រោយសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទច្រើនទៀត

4/28/21
2:00 PM - 3:30 PM

PowerTalk សម្រាប់លំនៅដ្ឋាន
Palm Springs

ការចុះឈ្មោះ PowerTalk សម្រាប់លំនៅដ្ឋាន

5/26/21
2:00 PM - 3:30 PM

PowerTalk សម្រាប់លំនៅដ្ឋាន
San Gabriel Communities

6/23/21
2:00 PM - 3:30 PM

PowerTalk សម្រាប់លំនៅដ្ឋាន
Wildomar/Temecula

ពិនិត្យមើលពេលក្រោយសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទច្រើនទៀត

 

 

 

Expose as Block
No

យើងធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពាសពេញទឹកដីរបស់យើង ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពអាសន្នបន្ទាន់។

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានលំអិត

Tuesday, March 23, 2021
from 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

សិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតស្តីពីជំហានដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីបង្កើតកន្លែងមានសុវត្ថិភាព (ការពារ) នៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីការពារពីភ្លើងឆេះព្រៃ។

ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងចូលរួមផ្សាយផ្ទាល់ សូមទៅកាន់ www.kernfiresafe.org។
Email: info@kernfiresafecouncil.org ឬ ហៅទូរសព្ទទៅកាន់លេខ 661-246-3955

Join Kern Fire Safe Council

Tuesday March 23, 2021 at 5pm
Defensible Space with Kern County Fire Department and Southern California Edison
Register to join live or submit questions at kernfiresafe.org
Email info@kernfiresafecouncil.org
Or call 661-246-3955

Expose as Block
No

ការប្រជុំកន្លងមក

ឧបករណ៍ជំនួយការផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការតាមសហគមន៍ (CBO)

""

អង្គការតាមសហគមន៍ (CBOs) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសហគមន៍ឱ្យទទួលបានព័ត៌មាននិងត្រៀមសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ។ ឧបករណ៍ជំនួយផ្តល់សម្ភារៈដើម្បីជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីរបស់អតិថិជន SCE និងធនធានសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃនិង PSPS ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំខាន់៖ ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីជួយការពារភ្លើងឆេះព្រៃ

សូមអានលិខិតរបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនអំពីវិធីត្រៀមសម្រាប់ភាពអាសន្ននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នករួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ការបិទថាមពលអគ្គីសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឺកញាប់

តំណភ្ជាប់អនឡាញដែលទាក់ទង