ព្រឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាពសហគមន៍

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីការប្រជុំសុវត្ថិភាពសហគមន៍

នៅពេលដែលរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាបន្តជួបប្រទះរដូវភ្លើងឆេះព្រៃពេញមួយឆ្នាំ យើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាសហគមន៍ទទួលបានដំណឹងនិងរៀបចំខ្លួននៅពេលយើងអនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើង។ ចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការប្រជុំផ្សាយផ្ទាល់តាមអ៊ិនធឺណិតមួយដែលអ្នកអាចដឹងពីអ្នកជំនាញត្រៀមបង្ការអាសន្នបន្ទាន់ សួរសំណួរនានា និង ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា។

ការប្រជុំទាំងនេះផ្តល់ជូនសហគមន៍នូវព័ត៌មានអំពីពិធីសារការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់យើង។ អ្នកនឹងដឹងពីវិធីរៀបចំសម្រាប់ភាពអាសន្ន និងទទួលបាននូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធីនិងសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង។

កំពុងនឹងមកដល់

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានលំអិត

Tuesday, May 10, 2022 6:00-7:30p Online livestream for Los Angeles County Registration
Thursday, May 12, 2022 6:00-7:30p Online livestream Riverside County Registration
Tuesday, May 17, 2022 6:00-7:30p Online livestream Ventura County Registration
Thursday, May 19, 2022 6:00-7:30p Online livestream San Bernardino County  Registration
Tuesday, May 24, 2022 6:00-7:30p Online livestream Orange County Registration
Thursday, May 26, 2022 6:00-7:30p Online livestream Kern County Registration
Tuesday, May 31, 2022 6:00-7:30p Online livestream Inyo/Mono County Registration 
Thursday, June 2, 2022 6:00-7:30p Online livestream Fresno/Madera/Tulare/Tuolumne County Registration 
Tuesday, June 7, 2022 6:00-7:30p Online livestream Santa Barbara County Registration
Thursday, June 9, 2022 6:00-7:30p Online livestream American Sign Language   Registration

 

*ខណៈពេលដែលការប្រជុំទាំងនេះត្រូវបានបើកឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួម យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានជាក់លាក់របស់សហគមន៍។

Expose as Block
No

ចូលរួមការប្រជុំ PowerTalk ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា រួមមានផែនការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ SCE និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ។

អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

បរិយាយ

RSVP ទីនេះ

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   

 

អតិថិជនជាលំនៅដ្ឋាន

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

បរិយាយ

RSVP ទីនេះ

There are no upcoming dates scheduled at this time. 

   
Expose as Block
No

យើងធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពាសពេញទឹកដីរបស់យើង ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពអាសន្នបន្ទាន់។

កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលា

ការពិពណ៌នា

ព័ត៌មានលំអិត

មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងនៅពេលនេះទេ

 

 

Expose as Block
No

ការប្រជុំកន្លងមក

ឧបករណ៍ជំនួយការផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការតាមសហគមន៍ (CBO)

""

អង្គការតាមសហគមន៍ (CBOs) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសហគមន៍ឱ្យទទួលបានព័ត៌មាននិងត្រៀមសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ។ ឧបករណ៍ជំនួយផ្តល់សម្ភារៈដើម្បីជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីរបស់អតិថិជន SCE និងធនធានសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃនិង PSPS ។

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរជាញឺកញាប់

តំណភ្ជាប់អនឡាញដែលទាក់ទង