Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb

Txais Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)

Muaj ntau txoj kev koj tuaj yeem txais cov kev ceeb toom txog kev kaw hluav taws xob ntawm PSPS. Hauv qab no yog qee qhov kev xaiv los sau npe rau cov kev ceeb toom txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS), suav nrog kev siv koj li chaw nyob:

SCE Kev Ceeb Toom Rau Cov Neeg Muas Zaub (Pom Zoo Rau SCE Cov Tswv As Khauj)

Koj puas muaj ib tus as khauj hauv SCE? Koj tuaj yeem sau npe rau qhov kev kaw hluav taws xob thiab Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) cov kev ceeb toom rau koj qhov chaw nyob tshwj xeeb los ntawm kev hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj thiab cov kev ceeb toom xav tau nyob rau Kuv Tus As Khauj. Xaiv kom tau txais koj cov kev ceeb toom hauv email, sau ntawv los sis hu xov tooj. Koj tuaj yeem ntxiv lwm tus neeg hauv tsev neeg los sis cov phooj ywg kom tau txais cov ntawv ceeb toom hauv tus as khauj, suav nrog kev ceeb toom rau kev tua hluav taws xob, rau koj qhov chaw nyob tshwj xeeb.

 

PSPS Cov Kev Ceeb Toom Chaw Nyob (Pom Zoo rau Cov Tsis Yog Tswv As Khauj SCE)

Cov lus ceeb toom no muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg nyob hauv thiab cov neeg xauj ua kev lag luam uas tsis tswj hwm lawv tus kheej cov as khauj pab cuam SCE, rau cov neeg saib xyuas, rau cov neeg nquag taug kev thiab cov chaw muab kev pab cuam. Txhawm rau sau npe kom tau txais PSPS Cov Kev Ceeb Toom Chaw Nyob los ntawm lub suab hu thiab/los sis xa ntawv xov xwm nias rau ntawm no. Thov nco ntsoov tias yuav raug nqi li tus qauv xa lus thiab cov data nyiaj.

Pab kom Nyob Nyab Xeeb Thaum Hluav Taws Xob Tuag

Yog tias koj los sis ib tus neeg hauv koj tsev neeg siv cov cuab yeej kho mob pab txoj sia los sis siv hluav taws xob los tswj tus mob thiab tsis tau sau npe rau hauv peb lub khoos kas Medical Baseline, nws yog ib qho tseem ceeb uas koj qhia rau peb paub.  Txoj hauv kev ntawd, peb yuav paub ua cov kauj ruam ntxiv los ceeb toom koj txog PSPS kev kaw hluav taws xob hauv koj cheeb tsam uas tuaj yeem ua rau koj lub tsev poog lub zog hluav taws xob.  
 
Ua kom tiav daim ntawv pov thawj rau yus tus kheej hauv qab no kom peb tuaj yeem sau koj tus as khauj khaws cia.  Yog tias muaj PSPS kev kaw hluav taws xob tshwm sim, peb yuav paub xa tus neeg sawv cev rau koj lub tsev txhawm rau tiv tauj koj yog tias peb tsis tuaj yeem tiv tauj koj los ntawm email, hu xov tooj los sis sau ntawv.
 
Koj daim ntawv pov thawj rau yus tus kheej uas tau ua tiav siv tau rau 90 hnub nkaus xwb. Nws tsis tuaj yeem rov ntxiv hnub nyoog tshiab yam tsis siv neeg tab sis koj tuaj yeem rov xa daim foos rov ntxiv hnub nyoog dua tshiab. 

Yog tias ib tus neeg hauv koj tsev neeg muaj tus mob ntev los sis mus tas li uas yuav tsum tau siv cov khoom siv hluav taws xob mus sij hawm ntev, thov mus saib hauv saib sce.com/mbl xyuas seb koj puas tsim nyog rau peb lub khoos kas Medical Baseline.