Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb

Txais Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)

Muaj ntau txoj kev koj tuaj yeem txais cov kev ceeb toom txog kev kaw hluav taws xob ntawm PSPS. Hauv qab no yog qee qhov kev xaiv los sau npe rau cov kev ceeb toom txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS), suav nrog kev siv koj li chaw nyob:

SCE Kev Ceeb Toom Rau Cov Neeg Muas Zaub (Pom Zoo Rau SCE Cov Tswv As Khauj)

Koj puas muaj ib tus as khauj hauv SCE? Koj tuaj yeem sau npe rau qhov kev kaw hluav taws xob thiab Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) cov kev ceeb toom rau koj qhov chaw nyob tshwj xeeb los ntawm kev hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj thiab cov kev ceeb toom xav tau nyob rau Kuv Tus As Khauj. Xaiv kom tau txais koj cov kev ceeb toom hauv email, sau ntawv los sis hu xov tooj. Koj tuaj yeem ntxiv lwm tus neeg hauv tsev neeg los sis cov phooj ywg kom tau txais cov ntawv ceeb toom hauv tus as khauj, suav nrog kev ceeb toom rau kev tua hluav taws xob, rau koj qhov chaw nyob tshwj xeeb.

 

PSPS Cov Kev Ceeb Toom Chaw Nyob (Pom Zoo rau Cov Tsis Yog Tswv As Khauj SCE)

Cov lus ceeb toom no muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg nyob hauv thiab cov neeg xauj ua kev lag luam uas tsis tswj hwm lawv tus kheej cov as khauj pab cuam SCE, rau cov neeg saib xyuas, rau cov neeg nquag taug kev thiab cov chaw muab kev pab cuam. Txhawm rau sau npe kom tau txais PSPS Cov Kev Ceeb Toom Chaw Nyob los ntawm lub suab hu thiab/los sis xa ntawv xov xwm nias rau ntawm no. Thov nco ntsoov tias yuav raug nqi li tus qauv xa lus thiab cov data nyiaj.