Cov Huab Cua Uas Tuaj Yeem Ua Rau Muaj Hluav Taws Kub

Expose as Block
No

Huab Cua thiab Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb

Yog tias qhov xwm txheej qhia tias muaj kev phom sij tsis zoo rau kev muaj hluav taws kub lawm — piv txwv li, yog tias muaj cua loj, tsis noo, nroj tsuag qhuav nkig, muaj kev hiam rau tej cuab yeej cuab tam hluav taws xob los sis kev pheej hmoo rau pej xeem — peb yuav kaw hluav taws xob ib ntus rau qee tus neeg siv hluavtaws xob hauv thaj chaw uas muaj kev pheej hmoo siab rau hluav taws kub hav zoov. Qhov no hu ua Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb thiab txhawm rau ua kom cov zej zog kom muaj kev nyab xeeb.

Kev kaw hluav taws xob rau peb cov neeg siv hluav taws xob tsis yog yam uas peb saib tsis tseem ceeb, tab sis Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb yog ib txoj hauv kev uas peb tuaj yeem ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb rau pej xeem, peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov neeg ua hauj lwm.

Tau txais kev ceeb toom txog kev kaw hluav taws xob thiab cov xwm txheej Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)

Sau npe (sign up) los sis hloov kho koj cov ntaub ntawv tiv tauj hauv Kuv Tus As Khauj (My Account)j kom tau txais cov ntawv ceeb toom txog kev kaw hluav taws xob nyob ze koj nrog cov xwm txheej Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS). Tswj Hwm Cov Kev Ceeb Toom (Manage Notifications) >

Tsis muaj tus as khauj SCE puas yog? Koj tseem tuaj yeem tau tau txais kev ceeb toom txog cov xwm txheej Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)-nkaus xwb rau tus zauv chaw nyob (ZIP) tshwj xeeb.

Peb qhov kev txiav txim siab kaw hluav taws xob yog qhov xav txhij xav txhua thiab txiav txim los ntawm kev ua tib zoo xav txog ntau yam tseem ceeb. Qee yam tseem ceeb uas peb muab los xav rau kev txiav txim siab seb thaum twh yuav kaw hluav taws xob rau cov laj thawj kev nyab xeeb ntawm pej xeem yog:

 • Chij Liab – Lub Chaw Soj Ntsuam Huab Cua Hauv Teb Chaws muab Cov Kev Ceeb Toom Tus Chij Liab rau cov suam uas muaj kev pheej hmoo siab yuav muaj hluav taws kub hnyiab hauv peb thaj chaw.
 • Cov Neeg Ua Hauj Lwm Soj Ntsuam Huab Cua – Tseem ua kev ntsuam xyuas tsis tu ncua los ntawm peb cov neeg ua hauj lwm soj ntsuam huab cua hauv tsev los ntawm kev siv cov qauv zoo uas qhia txog huab cua, cov ntaub ntawv los ntawm SCE lub chaw soj ntsuam huab cua thiab cov chaw soj ntsuam huab cua uas muaj nyob.
 • Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Qhov Muaj Feem Hluav Taws Kub Tau – SCE Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Qhov Muaj Feem Hluav Taws Kub Tau (FPI), yog ib qho cuab yeej siv cov ntaub ntawv huab cua, cov xwm txheej qhov muaj roj, thiab qhov noo ntawm cov nroj tsuag los mus ntsuas qhov muaj feem hluav taws kub tau txhua hnub thoob plaws hauv peb cheeb tsam.
 • Cua – Qhov ceev ntawm cua, tshwj xeeb tshaj yog thaum lawv ceev tshaj los sis xav tias yuav dhau cov qib ntawm Lub Chaw Soj Ntsuam Huab Cua Hauv Teb Chaws (raug teev ua 31 mph rau cua tuaj xwm yeem thiab 46 mph rau cov cua uas tuaj ib ntsawg-ib ntsawg) los sis siab dua 1% ntawm keeb kwm cua ceev hauv cheeb tsam.
  • Qhov ceev ntawm cua yog qhov tshwj xeeb tshaj plaws thaum peb muab nws los ua tib zoo xav ua ke nrog lwm cov xwm txheej hauv cheeb tsam, xws li cov nroj tsuag qhuav nkig, uas tuaj yeem tsim kev phom sij rau lub zej zog.
  • Tej zaum qhov ceev ntawm cua kuj tseem tuaj yeem muab hloov kho tau uas yog saib raws lwm yam uas tseem ceeb los sis kev tsim lub voj voog hluav taws xob.
 • Cov Loos Kam Tuav Tswj Zej Tsoom – Cov kev txhawj xeeb tshwj xeeb uas tau txais los ntawm lub lav thiab cov loos kam tuav tswj cheeb tsam, cov neeg uas hauj tswj xyuas xwm txheej ti tes ti taw thiab/los sis tub cov ceev xwm hais txog teeb meem kev nyab xeeb ntawm pej xeem.
 • Cov Kev Kub Ntxhov – Qhov kev kub ntxhov uas xav tias yuav muaj ntawm kev kaw hluav taws xob rau cov kev pab cuam tseem ceeb xws li cov chaw saib xyuas kev nyab xeeb ntawm pej xeem, cov tshuab nqus dej thiab/los sis kev tswj kev khiav tsheb.
 • Xwm Txheej Kev Ua Hauj Lwm – Lwm cov kev ua tib zoo xav txog kev ua hauj lwm xws li thaum lub sij hawm uas muaj feem yuav tsim kev kub ntxhov rau lub voj voog khiav hluav taws xob, cov khib nyiab uas ya thiab/los sis cov xov hluav taws xob poob qis.

Thaum ua tau thiab muaj kev nyab xeeb rau sij hawm uas huab cua muaj feem yuav muaj hluav taws kub siab heev, peb tuaj yeem npaj cov neeg soj ntsuam saib hauv thaj tsam uas muaj kev pheej hmoo yuav muaj hluav taws kub siab los mus saib xyuas cov xwm txheej tiag tiag tam sim ntawd.

LUS CIM TSEG: Peb niaj hnub ua raws li cov cai nruj rau kev ua hauj lwm thiab lwm yam kev sib zog los mus txo qis kev kub ntxhov ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) rau peb cov neeg siv hluav taws xob. Peb yuav txhim kho peb cov txheej txheem kev tua hluav taws xob txuas ntxiv mus thiab yuav tshaj tawm kev hloov kho tshiab thaum hloov kho tej ntawd tiav lawm.

Nov yog qee cov cuab yeej uas peb siv los txiav txim siab seb thaum twg yuav tua hluav taws xob:

Cov Ntaub Ntawv Qhia Kev Hiam Ntawm Hluav Taws Hav Zoov

Santa Ana Cov Ntaub Ntawv Qhia Kev Hiam Ntawm Hluav Taws Hav Zoov yog tus qauv ua kev twv uas tau tsim los ntawm koom tes nrog Teb Chaws Mes Kas Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Hav Zoov thiab Lub Tsev Kawm Ntawv University of California, Los Angeles. Qhov ntaub ntawv no pab rau cov chaw tua hluav taws thiab cov pej xeem npaj rau kev raug hiam ntawm hluav taws hav zoov thaum lub sij hawm muaj cua hlob heev. Cov neeg siv tuaj yeem pom cov ntaub ntawv hais txog xwm txheej huab cua nyob hauv lub sij hawm tiag tiag tam sim ntawd los pab kom nkag siab txog qhov kev hiam ntawm cov hluav taws hav zoov uas muaj cua pab ntsawj.

 

 

TSIS MUAJ CUA LI
 

 

Expose as Block
No

 

Yog kwv yees tias tsis muaj cua, yuav tsis ua rau muaj hluav taws kub tseem ceeb.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
MUAJ ME NTSIS
 

 

Expose as Block
No

Thaum hluav taws cig lawm, hluav taws yuav cig loj ceev heev.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
MUAJ CUA PES NRAB
 

 

Expose as Block
No

Thaum hluav taws cig lawm, hluav taws yuav cig loj ceev heev thiab yuav tua nyuaj lawm.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
MUAJ CUA PES LOJ
 

 

Expose as Block
No

Thaum hluav taws cig lawm, hluav taws yuav cig loj ceev heev, yuav kub hnyiab loj heev, thiab yuav tua nyuaj heev lawm.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
MUAJ CUA LOJ HEEV
 

 

Expose as Block
No

Thaum hluav taws cig lawm, hluav taws yuav cig loj tshaj plaws, yuav kub hnyiab loj heev, thiab yuav tua tsis tau lawm.

 

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Class name
sce-column-wrapper
Expose as Block
No
Picture of a Weather Camera

Lub Koob Yees Duab Ceeb Toom Hluav Taws

Muaj ntau tshaj li 160 lub koob yees duab ceeb toom hluav taws xob tau raug teeb los pab saib xyuas thaj chaw uas muaj qhov phom sij siab uas yuav muaj hluav taws kub. Cov koob yees duab xa cov duab tam sim ntawd los rau tes hauj lwm CEEB TOOM Hluas Taws Hav Zoov.

 


Picture of SCE's Weather Stations

Lub Chaw Soj Ntsuam Huab Cua

Los txog ziag no peb tau teeb tsa ntau tshaj li 480 lub chaw soj ntsuam huab cua thiab peb npaj yuav ntxiv ntau pua lub rau cov chaw uas muaj kev phom sij siab hauv thaj chaw uas peb muab kev pab cuam ua ntej tas lub xyoo 2020. Cov chaw soj ntsuam huab cua no tau raug teeb rau peb cov cuab yeej xws li cov ncej. Nws muab cov ntaub ntawv huab cua tam sim ntawd, suav nrog qhov ceev ntawm cua thiab qhov cua ntsawj, qhov kub, qhov noo thiab cov duab tsahv ntuj txhua 10 feeb.

Thaum koj xaiv ib lub chaw soj ntsuam huab cua tshwj xeeb (kiv mus kiv los ), nyem rau ntawm lub pob icon nyob rau ces kaum sab xis sab sauv los mus saib cov ntaub ntawv huab cua tiag tiag tam sim no.

When you select a specific weather station (hover over the green dots), click on the cloud icon in the upper right-hand corner to view real-time weather data.

 


Cov Lus Ceeb Toom Chij Liab

Cov Lus Ceeb Toom Chij Liab yog tawm los ntawm Lub Chaw Soj Ntsuam Huab Cua Hauv Teb Chaws thaum muaj huab cua phem thiab cov xwm txheej huab cua qhuav uas yuav muaj feem ua rau muaj hluav taws kub hav zoov. Kev muaj huab cua tsis zoo tuaj yeem ua rau muaj kev ceeb toom xws li: qhov noo tsawg zuj zus, cua hlob heev, roj av qhuav thiab ua rau muaj xob tua.

 


Cov Lus Kheev Nug