Cov Chaw Pab Cuam Thiab Txhawb Nqa Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob

""

Cov Chaw Pab Cuam thiab Txhawb Nqa yuav Pab Npaj Rau Kev Muaj Xwm Txheej Ti Tes Ti Taw

Peb muaj cov khoo kas thiab cov nyiaj los pab koj npaj rau xwm txheej ti tes ti taw, xws li av qeeg, hluav taws kub hav zoov los sis kev kaw hluav taws xob, suav nrog Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Kev Nyab Xeeb Ntawm Pej Xeem. Tshawb nrhiav cov cuab yeej no, cov chaw pab cuam thiab cov khoos kas uas siv cov thev naus laus zis thiab cov kev pab cuam uas tshiab tshaj plaws.

Expose as Block
No

Cov Kev Txo Nqi Tsev Tos Qhua rau Cov Neeg Qhua Uas Ntsib Qhov Hluav Taws Xob Tuag Ntev

Cov neeg qhua uas ntsib hluav taws xob tuag ntev tuaj yeem siv tau tus nqi tshwj xeeb nyob rau ntawm cov tsev tos qhua uas muaj kev kom tes nrog. Nyem rau txoj kab sib txuas nrog hauv qab no los saib daim npe ntawm cov tsev tos qhua uas koom tes nrog thiab coos koj qhov yuav mus so.

Nrhiav Kom Paub Ntxiv >

Kev Teeb Cov Hluav Taws Xob Noj Duab Tshav Uas Saib Raws Cov Nyiaj Khwv Tau

Koj yuav tsim nyog tau txais cov hluav xob noj duab tshav ntuj dawb rau hauv tsev los ntawm peb tus neeg koom tes, GRID Alternatives. Tshawb nrhiav seb lub khoo kas Single-family Affordable Solar Homes (SASH), uas yog lav California ib lub khoo kas rau cov tsev neeg uas khwv tau nyiaj tsawg los sis tsis muaj kev nce nyiaj, puas tuaj yeem pab tau koj.

Nrhiav Paub Ntxiv

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Lub Khoo Kas Pab Lub Roj Khaws Hluav Taws Xob Npaj Rau Kev Kho Mob Tseem Ceeb

Yog tias koj nkag rau CARE los sis FERA, nyob hauv ib thaj chaws uas muaj kev pheej hmoo siab rau hlauv taws kub hnyiab, thiab kav xyeem cov cuab yeej kho mob tseem ceeb los mus tuav txoj sia, tej zaum koj yuav muaj cai tau ntxais lub roj khaws hluav taws xob uas rhais mus los tau yam pub dawb.

Kawm Paub Ntxiv Txog Lub Khoo Kas

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Puas yog siv cov cuab yeej siv kho mob?

Yog tias koj siv cov cuab yeej kho mob uas noj hluav taws xob, npaj kom muaj cov hluav taws xob tshwj tseg rau thaum lub sij hawm uas hluav taws xob tuag. Tej zaum koj yuav muaj cai rau SCE lub khoo kas Medical Baseline. Kawm paub txog lub khoo kas thiab txoj hauv kev los mus thov ntawm sce.com/medicalbaseline.

""

Txais Cov Nyiaj Rov Qab rau Qhov Kev Tsim Hluav Taws Xob Los Ntawm Tus Kheej

Peb Lub Khoo Kas Self Generation Incentive (SGIP) muaj ntau qhov kev pab nyiaj thiab kev txhawb siab rau cov tsev neeg nyob uas tsim nyob thiab cov qhua ua lag luam uas xav tsim hluav taws xob los ntawm lawv tus kheej. Yog tias koj yog ib tug neeg siv hluav taws xob uas nyob rau hauv cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo siab rau hluav taws kub hnyiab, koj tseem tuaj nyeem tau txais txiaj ntsig ntawm kev pab lub roj khaws hluav taws xob uas muaj thiab.

Kawm Paub Txog Kev Tsim Hluav Taws Xob Los Ntawm Yus Tus Kheej Rau Chaw Ua Lag Luam >

Kawm Paub Txog Kev Tsim Hluav Taws Xob Los Ntawm Yus Tus Kheej Rau Hauv Tsev >

Expose as Block
No

Microgrid Solutions Rau Chaw Ua Lag Luam

Microgrid yog ib txoj hauv kev rau cov lag luam kom khiav tau lag luam tsis tu ncua thaum hluav taws xob tuag los sis muaj PSPS. Microgrid yog ib daim phiaj hluav taws xob hauv ib cheeb tsam hauv zos uas tuaj yeem muab txuas rau thiab muab rho tawm los ntawm daim phiaj uas loj dua thaum xav tau. Kev ua hauj lwm nrog tus neeg tsim tawm, koj tuaj yeem nrhiav tau qhov microgrid uas siv tau hauj lwm rau koj qhov kev xav tau.

Nrhiav Kom Paub Ntxiv >

""
Expose as Block
No

Txais Kev Pab Cuam Yam Tim Ntsej Tim Muag Thaum Lub Sij Hawm Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb

'''

Thaum muaj cov xwm txheej huab cua tsis zoo, tej zaum peb yuav Kaw Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb. Cov Chaw Pab Cuam Hauv Zej Zog thiab Zej Zog Cov Tsheb yuav muaj rau cov neeg siv hluav taws xob hauv cov cheeb tsam uas tau txais kev kub ntxhov. Cov chaw pab cuam no yuav pab cov neeg siv hluav taws xob kom tau ntxais cov ntaub ntawv qhia txog kev tua hluav taws xob uas muab hloov kho tshiab, kev sau npe (sign up) rau kev ceeb toom, kev hloov kho lawv cov ntaub ntawv tiv toj thiab kev tso hluav ntawv xob rau lawv cov cuab yeej ntiag tug uas tshem tau mus los. Cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem yuav tuaj yeem ntau txais dej haus thiab khoom noj ua si, thiab qhov chaw uas muaj, kuj tseem siv tau chav dej thiab muaj Wi-Fi. Yuav tau ua kev nyob sib nrug ntawm lub cev kom muaj kev nyab xeeb.

Nrhiav Thaj Chaw Uas Qhib Rau Kev Siv Thaum Lub Sij Hawm Muaj PSPS >

Kawm Paub Ntxiv Txog Rau Kev Nyab Xeeb Rau Hluav Taws Kub Hav Zoov >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Get Outage Alerts
 

Sign up or update your contact information to get emails or texts about outages near you, including PSPS.