Look Up Power Outage Status by Address

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
 

Kev Kuaj Pom Txog Lub Cuab Yeej Tshawb Nrhiav Uas Siv Tsis Tau

Hom   no yuav tsis raug txuas mus ntxiv lawm. Phab ntawv yuav tsis ua hauj lwm raws siab xav tseg. Saib cov ntaub ntawv ntawm phab ntawv no koj yuav tau siv yam tshawg kawg hom Safari, Google Chrome, Firefox, los yog Microsoft Edge.

Class name
sce-cap2-error-msg
Expose as Block
No

Cov Kev Kaw Hluav Taws Xob

Class name
sce-addr-heading
Expose as Block
No

Cov Txiaj Ntsig Tshawb Tau Los

Class name
sce-addr-hfa
Expose as Block
No
 
Class name
sce-addr-hfa
Expose as Block
No
Cov Kev Hloov Tua Hluav Taws Xob Hauv Pab Pawg:

  

 

Vim Li Cas Kuv Thiaj Yuav Tsum Muaj Kuv Li Pab Pawg Ntawm Kev Hluav Tua Hluav Taws Xob Tus Npawb?

Kawm Paub Ntxiv  
Class name
ro-group-name
Expose as Block
No

Qhov Kev Kaw Hluav Taws Xob Tseem Ceeb

Tam sim no SCE tau txais kev cuam tshuam los ntawm cov kev kaw hluav taws xob tseem ceeb.
Mus saib rau Qhov kev kaw hluav taws xob tseem ceeb nplooj ntawm rau cov ntsiab lus qhia ntau ntxiv.

Class name
sce-cap2-major-outages
Expose as Block
No

Tsis Pom Koj Li Kev Kaw Hluav Taws Xob?

Tau Hloov Kho Zaum Kawg Nkaus: Tsis Muaj

Class name
sce-cap2-report sce-addr-report
Expose as Block
No

Cov Kev Ceeb Toom Rau Kev Kaw Hluav Taws Xob

Tau txais kev ceeb toom txog kev kho tsis tau npaj siab tseg thiab tswj xyuas kev kaw hluav taws xob

Class name
sce-cap2-alert sce-addr-alert
Expose as Block
No

Kev Txhawb Nqa Zej Zog

Class name
sce-cap2-comm-supp
Expose as Block
No

SCE Cov Chaw Pab Cuam Hauv Zej Zos muaj los pab txhawb cov neeg siv hluav taws xob thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem.... ntau ntxivicon. SCE Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Zej Zos thiab Cov Chaw Pab Cuam Hauv Zej Zog muaj los pab txhawb cov neeg siv thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem. Peb soj ntsuam txoj kev xyaum thiab npaj cov Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Hluav Taws Xob, uas muaj xws li PSPS cov lus qhia xws li, cov khoom noj txom ncauj, dej, tej khoom siv tiv thaiv me-me, thiab tej khoom tiv thaiv ntawm tus kheej. Cov ntsib lus qhia txog qhov chaw thiab sij hawm ua hauj lwm feem ntau hloov kho ib hnub ua ntej muaj xwm txheej PSPS. Kawm paub ntau ntxiv ntawm no txog cov peev txheej ntxiv thiab cov phiaj xwm los pab koj npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev los sis kev kaw hluav taws xob. SCE ua raws cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 uas siv tau muab los ntawm cov koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv hauv nroog thiab hauv xeev. tsawgicon

 
 

Saib Tag Nrho Lub Cha Pab Cuam Hauv Zej Zog

Class name
sce-cap2-crc-tab-content
Expose as Block
No

SCE Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Zej Zos muaj los pab txhawb cov neeg siv hluav taws xob thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem.... ntau ntxivicon. SCE Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Zej Zos thiab Cov Chaw Pab Cuam Hauv Zej Zog muaj los pab txhawb cov neeg siv thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem. Peb soj ntsuam txoj kev xyaum thiab npaj cov Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Hluav Taws Xob, uas muaj xws li PSPS cov lus qhia xws li, cov khoom noj txom ncauj, dej, tej khoom siv tiv thaiv me-me, thiab tej khoom tiv thaiv ntawm tus kheej. Cov ntsib lus qhia txog qhov chaw thiab sij hawm ua hauj lwm feem ntau hloov kho ib hnub ua ntej muaj xwm txheej PSPS. Kawm paub ntau ntxiv ntawm no txog cov peev txheej ntxiv thiab cov phiaj xwm los pab koj npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev los sis kev kaw hluav taws xob. SCE ua raws cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 uas siv tau muab los ntawm cov koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv hauv nroog thiab hauv xeev. tsawgicon

 
 
Class name
sce-cap2-ccv-tab-content
Expose as Block
No

Cov kev pab cuam hauv qab no tuaj yeem pab cov neeg siv khoom uas xav tau kev siv hluav taws xob thaum lub sij hawm PSPS suav nrog thaum CRC tsis qhib:

SCE Lub Khoos Khas Luv Nqi Tsev So - Cov qhua uas ntsib kev kaw hluav taws xob txuas ntxiv tuaj yeem tau qhov zoo dua ntawm cov nqi tshwj xeeb ntawm cov tsev so uas koom nrog thiab choj cov cuab yeej hluav taws xob ntiag tug hauv lub sij hawm uas lawv tuaj so

211 - Hu rau211 los sis sau "PSPS" mus sau 211211. 211 yog hu dawb, 24/7, kev pab cuam tsis pub lwm tus paub uas muab cov ntaub ntawv thiab peev txheej kom tau raws li ntau yam kev xav tau, suav nrog tsev nyob ib ntus, zaub mov, kev thauj mus los, thiab kev saib xyuas kev noj qab haus huv.

SCE Daim Phees Thij Qhia Txog Kev Kaw Hluav Taws Xob – Cov neeg siv hluav taws xob xav paub seb qhov chaw nyob los sis qhov chaw cuam tshuam los ntawm PSPS tuaj yeem sau qhov chaw nyob hauv lub npov nrhiav qhov chaw rau saum toj ntawm nplooj ntawv no.

Expose as Block
No
Class name
sce-cap-addr-wrapper
Expose as Block
No
 
Class name
sce-addr-map
Expose as Block
No